หน้าหลัก


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ให้บริการกับผู้ใช้ทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัย ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย (Email Security) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการให้บริการ

1. อีเมลสำหรับบุคลากร


Microsoft Exchange 2013  URL : https://email.buu.ac.th/owa


 • การรับส่งข้อมูล (Outlook Mail)
 • การสร้างปฏิทินนัดประชุม (Outlook Calendar)
 • การบันทึกผู้ติดต่อ(Outlook People)
 • การสร้างตารางงาน (Outlook Tasks)

2. อีเมลสำหรับนิสิต


Google Apps  URL : http://go.buu.ac.th

ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Google Apps ประกอบด้วย
 • การรับส่งข้อมูล (Google Mail)
 • การค้นหาข้อมูล (Google Search)
 • การค้นหาตำแหน่ง (Google Map )
 • การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว (Google Site)
 • การสร้างและเก็บเอกสาร (Google Doc & Drive)
 • การเรียนการสอนออนไลน์ (Google Classroom)


Office 365  URL : https://login.microsoftonline.com

ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Office 365 ประกอบด้วย
 • บริการอีเมล์ (Outlook)
 • ชุดโปรแกรมสำนักงานออนไลน์ (Office Online) เช่น MS-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint
 • พื้นที่จัดเก็บเอกสาร และการแชร์ไฟล์ (OneDrive) ขนาด 1 TB
 • Microsoft Lync เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • My Site เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ใช้แต่ละคน สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวได้อย่างสะดวกสบาย

การใช้งาน


ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถามติดต่อสอบถามได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เบอร์โทรศัพท์ 2764 หรือแจ้งปัญหาได้ที่ ccservices.buu.ac.thCopyright © 2016 BURAPHA UNIVERSITY


Back to top